Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

Den CO2 nøytrale Eco-konvolutten
som gir ordet miljøvennlighet ny betydning!

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Global oppvarming er en stor trussel for jorden.

Over hele verden er alle bekymret for konsekvensene av den globale oppvarmingen, som er menneskeskapt. Biler, fly og fabrikker med mer har det siste århundret vært medvirkende til den dramatiske økningen av utslipp av klimagasser på 30% … Selv om om FN’s Kyoto protokoll redegjør for en reduksjon i klimagasser fortsetter Co2 utslippene å stige.

Som ledende konvoluttprodusent på det europeiske markedet tar nå medlemsbedriftene i Mayer–Kuvert- network ansvar og tilbyr en Co2 nøytral produsert konvolutt – Envirelope. En verdenspremiere!

I Norge heter konvolutten Clipa.

CO2 nøytral produksjon – hva betyr det?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

I januar 2009, ble Mayer-Kuvert –network gruppen sertifisert av konsulent firmaet Climate Partner til å kunne produsere Co2 nøytrale konvolutter. Ved produksjon av konvolutter har Co2 utslippene på fabrikkene blitt betraktelig redusert gjennom en mengde tiltak. For det Co2 utslippet som ikke kan unngås betales det miljøkvoter. Gjennom miljøkvotene hjelper vi til med å finansiere andre miljøprosjekter, som for eksempel kraft laget av vann og vind. Prosjektene bidrar igjen til en reduksjon av det totale C02 utslippet for fremtiden. Co2 nøytral sertifisering er godkjent verden over. 

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

 

Produsere med ”grønn energi”

Mayer –Kuvert-network jobber etter konseptet ”redusere først – deretter nøytralisere”. Vi vektlegger viktigheten av å bruke energi fra fornybare ressurser. Ved produksjon av Envirelope brukes energi fra vannkraft som igjen reduserer Co2 utslippet til 0. For å formidle dette til mottakeren har Mayer-Kuvert-network laget et eget ”grønn energi” symbol som er trykket på baksiden av Envirelope konvolutten.

Miljøvennlighet under produksjon og ved lagring.

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Lenge før før vi lanserte produktet Envirelope gjorde Mayer-Kuvert-network mange tiltak for å redusere utslippet av Co2 med 10 000 tonn pr år. Eksempelvis er vårt Mailmedia sortiment produsert med bruk av solenergi og energisparende infrarød tørking.
 
Ved utsendelse av konvoluttene er også C02 utslippet halvert. 2 paller lasting er ”de magiske ordene”. Ved å bruke truckens fulle høyde er antall transport-etapper halvert.
 
Videre er bruk av mindre og tynnere vindusfolie med på å gi redusert materialforbruk og mindre avfall. Det samme gjelder også for endringen til smalere sideklaffer.
 
Ved å bruke regnvann til fortynning av vannfarge og til rengjøring av lim og farge beholdere er vannforbruket redusert til et minimum. Avfallsvannet renses før utslipp.

til toppen av siden

 

Envirelope konvolutter - Verdenspremiere